Home
Arts
Business
Community
Education
Health
Nation / World
Sports / Outdoors

Classifieds

Business Directory
Advertising Rates

About Us
Site Search


Advanced Search

home : editorial : Sunday, May 1, 2016

2/16/2006 Email this articlePrint this article 
SIB COJ UA LAJ LUAM NYOB PEB LUB LAO P.D.R.

Lysao Lyfoung
Contributing Writer

St. Paul, lub 1 Hlis tim 16, 2006

Tus sau: Tsav’choj/Lysao LYFOUNG

Zoo kawg nkaus li los’mas! Thaum peb Amelikas Koom Kuj thiab peb lub Lao P.D.R. sib pub NTR/kev laj luam lawm es peb Ob Tog Lotsuas, Tog Nraud Tog Hauv, tseem tsis tau rub rooj zoj sib coj los txhim teb kho chaw peb lub LAOS – Phraraxa Anachak Lao – li kuv pheej hais tas hais thiab kom peb noob neej Lotsuas nyob 4 ceg kaum ntuj txawj sib tso siab los txhim kho peb lub LAOS Tiam Puas Xyoo 21 no kuv txhiaj muab kuv zaj lus nram no los coj peb ua laj luam hauv peb lub Lao P.D.R. Ua ntej hu tib si peb yuav tau saib peb txhua noob neej Lotsuas muaj tsim, hwm txhia Tog Lotsuas tus nuj nqi thiab tib neeg txoj cai es muaj kev tswj fwm meej tswv ywj pheej, muaj kev thaj yeeb nyab xeeb, kev ncaj ncees mus rau kev vam meej zuj zus lawm pem suab.

1. – Muab peb lub LAOS me dej av los xyuas saib:

a. – Qhov twg zoo ua liaj ua teb, cog qoob loo thiab zoo yug tsiaj txhu.

b. – Qhov twg muaj koov nyiaj koov kub, koov tooj koov txhuas, koov zeb koov hlau thiab muaj tau zoo dej ua hluav taws xob siv, hluav taws xob muag.

c. – Qhov twg muaj qhov chaw zoo ua zej ua zos thiab muaj tau kev sib khiav ua laj luam.

2. – Peb Lotsuas, dua tej peev dej av hais no, twb muaj peev neeg uas cia siv luag dag zog, luag txuj ci lawm, tsuas tshuav peev nyiaj txiag uas yog peb teej peb tug li hais nram no xwb:

a. – Tsim tsa ib lub txhab nyiaj Lotsuas thoob zeej teb los ua luam. Ib peev twg li US$ 1,000; leej twg yuav tso pes tsawg peev los tau. Kom muaj txog 100,000 leej ua tswv peev es tsawg kawg nkaus kom tau li US$ 1,000 x 100,000 leej = US$ 100,000,000 nyob rau Veecam cia txais rau tub laj luam hauv peb lub Lao P.D.R. ntawd.

b. – Yuav tau them se coj los khiav kev tswj teb kav chaw kom nyob kab ntsab, los txhawb txoj ke kawm txuj kom siab kawm ci kom tob thiab tau muab pab tus Lotsuas sav cev sav tsam khwv tsis tau nyob noj haus lawm kom nrog sawv daws laj meej pej xeem muaj nyob noj hnav es tsis txhawj tsis ntshai thiab! Txawm neeg ces yeej yuav tau khwv txhiaj muaj nyob noj haus tiag li!

Thaum ub peb siv taus ntov ntoo, siv txuas luaj teb nyob hav zoov hav tsuag toj roob hauv peg; siv hlau siv khais ua teb es siv twm laij liaj li tej no txhiaj hais tias 10 leej ua txhiaj li pub tau rau ib leeg noj. Niam no siv tsheb luaj nroj laij teb ces txhiaj hais tias 1 leeg ua yuav pub tau rau 10 los 100 leej noj! Ces thaum seem noj seem siv hauv yus zej zos yus teb yus chaw ces coj yam seem ntawd mus ua laj ua luam rau lwm teb lwm chaw!

Yuav tau xyuas kom li 5 xyoos twg peb kev sib coj txhim teb kho chaw nce rau ib qeb vam meej ces peb kev poob qab txhiaj li yuav ploj zuj zus mus. Ces tsis yog peb yuav thov pej kum teb chaws pab yus li 30 xyoo dhau los no peb tseem yuav pab luag lwm pej kum teb chaws li thaum luag teb chaws ntsib kev piam sij puas tsuaj li dej hiav txwv qeeg Tsunami nyob Qab Thaib teb, li cua daj cua dub ntsawj Katrina nyob Mississippi, Louisiana, Alabama thiab li Hurrican Rita nram Texas thiab li av qeeg nyob Pakistan ntawd.

Ces ho yog thaum muaj tug li Henry Alfred KISSINGER, Secretary of State Xyoo 1973-77 tuaj txhawb kiag peb Lotsuas li Xyoo 1973 nram Veecam thiab’mas peb Lotsuas thoob qab ntuj yuav muaj zoo teb nyob es zoo chaw khwv noj yam kaj siab lug tshav ntuj nrig tiag’lauj! Nyob li hauv kuv tus chij ua cim qhia peb Lotsuas kev sib coj nyob phav V/V hauv kuv phau ntawv KEV TXHIM TEB KHO CHAW PEB LUB LAOS – PHRARAXA ANACHAK LAO – Ces kuv txhiaj muab kuv zaj ntaus ntej nyob phab 1/39 hauv kuv phau hais no los xaus kuv zaj SIB COJ UA LAJ LUAM NYOB PEB LUB LAO P.D.R. no:

“Thaum peb Lotsuas sib tawg ua 3 Tog: Tog xis, Tog Nruab Nrab, Tog Lauj, Vaj Txheeb Boun Oum, Vaj Txheeb Souvanna thiab Vaj Txheeb Souphanouvong qee siab koom ntsws los coj peb tsoom Lotsuas rau kev sib haum xeeb kev nyab xeeb Xyoo 1973. Twb sib coj ua tau zoo kawg npaud los tsis txog twg vim txoj ke lim hiam vuj loj yuam cai tsuj neeg kaus rau yus noj nkaus xwb!”

“Ces thaum peb Lotsuas sib tawg ua 2 Tog: Tog Hauv, Tog Nraud, Xyoo 1975 peb tsuas tos thiab cia siab rau cov Teb Chaws Zog Loj Zog Nchav Ncaj Ncess Tsis Nyiam Sib Tsuj Sib Yuam coj peb Lotsuas uas ri nyob 4 ceg kaum ntuj txhim peb Teb kho peb Chaw LAOS lawm xwb li kuv zaj “Hais Txog Kev Txhim Teb Kho Chaw” sau lub 3 Hlis tim 11 Xyoo 2004 uas hais tias: “Yog qhov txawj muab lub txheej rau sawv daws ris faib lub nra rau sawv daws ev txhiaj li tsis hnyav xwb!”

Cim cia: Raws li muaj nyob hauv ib phau Encyclopedia Xyoo 1988, peb lub Laos muaj 91,429 square miles thiab 3,679,000 pej xeem. Cov teb chaws uas daim av nqaim nqaim, pej xeeb tsawg tsawg li peb lub Teb Chaws kuj muaj cov teb chaws hais nram no thiab, xws li:

Ntshaw kom peb Lotsuas muaj zoo teb zoo chaw LAOS li yav Vaj Ntxwv Srisavang Vatthana, Lan Xang Hom Khao Tsev Neeg, ua kaus roos laj meej pej xeem txoj ke ua neej uas muaj kev sib hlub sib pab ris tsoom zeej ntiaj teb lub txheej ua neej ev lub txhoj tswj kev thaj yeeb nyab xeeb. Thiab ntshaw kom peb lub Kingdom of LAOS tseem muaj nyob li cov Teb Chaws hauv lub Ntiaj Teb hais los saum no thiab txhiaj li tsis muaj ua kub ua ntxhov rau luag lwm teb chaws tau nrog daws li niaj hnub no! Teeb meem thoj nam Lotsuas hauv Thaib teb thiab teeb meem Cofab hauv Lao P.D.R.!!!

Cim cia:

Pob nyiaj US$ 100,000,000 yog nyiaj US dollar. Thaum txais mus yog nyiaj dollar; thaum pauj los yuav tsum yog nyiaj US dollar raws li tus nqi nyiaj US dollar thiab nyiaj Kip Lao P.D.R. hnub txais hnub pauj ntawd kiag xwb thiab. Tsuas ntshe Amelikas Koom Kuj thiab Lao P.D.R. ho muaj sib coj txog tej nyiaj laj luam no li cas lawm xwb. Tab sis yuav tau muab qhia rau cov tso peev kom tseeb meej tso mam pub sib coj tso peev.

-xaus-


St. Paul, MN

WXPort


 

2005-2014 HMONG TIMES, All rights reserved
PO Box 9068, St. Paul, MN 55109
651-224-9395
 Software © 1998-2016 1up! Software, All Rights Reserved